SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

FRAGT:
Fragtfrit i Danmark ved ordrer > kr. 10.000 ekskl. moms.  Ordrer < kr. 10.000 ekskl. moms tillægges fragt.

BETALINGSBETINGELSER:
Betaling skal ske iht. den til enhver tid gældende betalingsaftale. Ved senere betaling beregnes morarentetillæg p.t. 1,0% pr. måned fra forfaldsdag at regne. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling. SIK-ZONE Aps har ret til forlods at anvende alle indbetalinger til dækning heraf. Hvis påkrævet, skal kunden på opfordring fra Sik-Zone Aps kunne stille fuld garanti for betaling.

PRISER:
Alle priser forstås i danske kr. ekskl. moms.

GARANTI:
Med mindre andet er anført i tilbud ydes 1 års produktgaranti.

LEVERINGSTID:
Regnes fra den dag, da ordren er teknisk klarlagt. I tilfælde af forsinkelse er vort ansvar begrænset således, at vi i alt for dagbøder og erstatningskrav maksimalt hæfter med et beløb svarende til 10% af fakturabeløbet.

ÆNDREDE TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
Vi forbeholder os ret til at levere produkter med ændrede tekniske specifikationer, såfremt dette kan ske uden
skade/gene for køber.

RETURNERING:
Returnering af produkter accepteres alene efter skriftlig godkendelse af SIK-ZONE Aps.
Returvarer accepteres kun for standardarmaturer i ubrudt original emballage i ubeskadiget stand.
Returvarer leveres til vor fabrik for kundens regning og risiko.
Returgebyr 20% af den fakturerede værdi.
Special eller ukurante brikker eller andre varer, der f.eks. er specielt fremstillet, afvigende fra vore
standardtyper eller hjemtaget af os på særlig bestilling, kan ikke returneres eller forventes krediteret. Herunder
medregnes brikker med  special motiv eller størrelse.

FORCE MAJEURE:
Alle ordrebekræftelser er afgivet med forbehold for force majeure, såsom strejke, lockout, ildebrand, import- eller eksportrestriktioner m.v. uforudsete driftsforstyrrelser, samt forsinkede eller mangelfulde leverancer fra SIK-ZONE Aps leverandører.

REKLAMATION:
Over mangelfulde produkter eller dele skal fremsættes straks ved modtagelsen, efter at manglen er opdaget eller
burde være opdaget og inden 1 år efter leveringen. Mangelfulde produkter eller dele ombyttes med nye, såfremt det dokumenteres, at manglen skyldes fejl begået af os.
Arbejdsløn og andre udgifter i forbindelse med ombytning dækkes ikke af SIK-ZONE Aps.

SKADE:
Vi er udelukkende ansvarlig for skade forvoldt af vore produkter, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af os. Vort skadeansvar på ting kan ikke overstige kr. 50.000,00.

Såfremt vi bliver pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køberen måtte gøre af solgte produkter, herunder videresalg og modifikation, er køberen pligtig til at skadesløs holde os for det ansvar, som vi måtte blive pålagt i det omfang ansvaret går ud over de aftalte grænser. Vi har ret til at sagsøge køberen ved samme domstol, som behandler erstatningskravet imod os i anledning af de solgte produkter.

Ved levering skal køber straks foretage undersøgelse for fejl eller mangler i leverancen. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks, dog inden 5 arbejdsdage, efter manglen er eller burde være opdaget give sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Ved transportskade skal modtager reklamere direkte til transportør ved varemodtagelse.

TAB:
Driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller udgifter erstattes ikke, hverken i tilfælde af forsinkelse, mangler ved varerne eller i forbindelse med produktansvar.

FORBEHOLD:
Der tages forbehold for trykfejl i prislister, og vi forbeholder os ret til, med omgående varsel at ændre priser som
leveringsbetingelser – også i allerede afgivne tilbud med mindre andet er aftalt/specificeret.

TVISTER:
Tvister i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter dansk ret dog undtaget dansk rets
lovvalgsregler.

Værneting for retssag anlagt af Kunden imod SIK-ZONE Aps er SIK-ZONE Aps hjemting.
Værneting af retssag anlagt af SIK-ZONE Aps imod Kunden er SIK-ZONE Aps værneting eller Kundens almindelige værneting efter SIK-ZONE Aps valg.